Andreea Grecu-Ciupală, Aura Corbeanu, Clement Epure, Oana Nasui
PostModernism Museum 2019,
136 pagini
ISBN 978-606-94719-4-4

Ghidul de față conține rezultatele proiectului „Cultura alternativă” și anume propunerea de politică publică „Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România”, un manual de politici publice, o analiză a impactului economic al unei propuneri de politică publică, o analiză legislativă dedicată și o secțiune de anexe.

CUPRINS

 1. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ
 2. Instituția inițiatoare
 3. Denumirea propunerii de politică publică
 4. Contextul internațional și național
 5. Contextul propunerii de politică publică
 6. Formularea stării de fapt și fundamentarea problemei

5.a) Formularea stării de fapt

5.b) Fundamentarea problemei

 1. Definiția artistului, creatorului, autorului în legislația națională
 2. Statutul fiscal și social al artistului din legislația națională
 3. Statutul educațional al artistului în legislația națională
 4. Statutul profesional al artistului în legislația națională

5.b) 1. Problema identificată

5.b) 2. Soluția propusă

 • Scop
 • Obiective generale și specifice
 • Beneficiari
 • Variante de soluționare propuse

9.a) Varianta 1 de soluționare (recomandată): Consolidarea unui statut al artistului printr-o clarificare prin armonizare (corelare și modificare) legislativă a acestei condiții sociale și profesionale

9.b) Varianta 2 de soluționare: Instituirea unei legi noi care definește artistul, creatorul, autorul

9.c) Varianta 3 de soluționare: Menținerea status quo-ului, a cadrului legal existent

 1. Materiale și resurse
 1. MANUAL DE POLITICI PUBLICE
 2. Introducere
 3. Instituții și politici culturale europene și internaționale

2.a) Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)

2.b) Uniunea Europeană

2.c) Acordurile Spațiului Economic European

2.d) Carta Europeană pentru drepturile omului

 • Aparatul legislativ în România
 • Politici publice în România
  • Status actual în politica culturală națională în cadrul politicilor publice din România
  • Procesul de elaborare și implementare a politicilor publice
   • Identificarea problemei de politici publice
   • Identificarea și alegerea variantelor de politici publice
   • Propunerea de politică publică
   • Identificarea, formularea și alegerea variantei de politici publice
   • Generarea variantelor de politici publice
   • Analiza și selectarea variantelor de politici publice
   • Rezultate
 1. ANALIZA IMPACTULUI ECONOMIC AL UNEI PROPUNERI DE POLITICĂ PUBLICĂ
 2. Rolurile actorilor implicați în elaborarea unei politici publice: funcționarii publici
  1. Colectarea de informații
  1. Realizarea analizelor
  1. Elaborarea soluțiilor
  1. Evaluarea impactului
  1. Elaborarea propunerilor de politici publice
 3. Evaluarea ex-ante a impactului economic al unei politici publice
  1. Analiza cost-beneficiu
  1. Analiza cost-eficacitate
 4. Evaluarea ex-ante a impactului social a politicii culturale
 5. Analiza beneficiarilor
  1. Analiza grupurilor
  1. Metode de consultare
 6.  Monitorizarea și evaluarea

IV. ANALIZĂ LEGISLATIVĂ SPECIFICĂ

1) Introducere

2) Legea nr. 8/1996 privind drepturile de  autor și drepturile conexe

3) Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

4) Ordonanța de urgență a guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

5) Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

6) Codul fiscal

7) Legea educației naționale nr. 1/2011

V. ANEXE

 1. Bibliografie
 2. Resurse legislative sistemice și sectoriale pentru domeniul cultural extins
 3. Definiția artistului, creatorului, autorului în legislația națională